Menu Close

Prathishta 2024

Dhravya kalasam, Prathishta Dinam and Thiruvulsavam 2024

Daily Program

Dhravya Kalasam

Cultural Programs

Evening (After Deeparadhana)

 • Acharyavaranam
 • Ganapathy Pooja
 • MuLayidal
 • Praasada Suddhi, Asthra Kalasa Pooja, Rakshogna Homam, Vaasthu Homam, Vaasthu Kalasa Pooja, Vaasthu Bali, Vaasthu Kalasa Abhishekam, 
 • Athaazha Pooja

Cultural Programs

Morning:

 • Abhishekam, Morning Pooja
 • MuLa Pooja
 • Bimba Suddhi  Kalasa Pooja
 • Bimba Suddhi Kalasa Abhishekam (includes chathu suddhi, dhara etc)
 • Prayaschitha Homam, Kalasa Pooja and Abhishekam 
 • Ucha Pooja

Evening:

 • Mula Pooja
 • Athazha Pooja
 • Sthala Sudhi

Morning:

 • Abhishekam, Morning Pooja
 • MuLa Pooja
 • Santhi Homam, Kalasa Pooja and Abhishekam
 • Athbhutha Santhi Homam, Kalasa Pooja and Abhishekam (6am – 10:30)
 • Ucha Pooja

Evening:

 • Mula Pooja
 • Athazha Pooja
 • Sthala Sudhi

Cultural Programs

Morning:

 • Abhishekam, Morning Pooja
 • MuLa Pooja
 • SwaSanthi Homam, Kalasa Pooja and Abhishekam
 • ChoraSanthi Homam, Kalasa Pooja and Abhishekam
 • Ucha Pooja
 • Sthala Sudhi

Evening:

 • Mula Pooja
 • Athazha Pooja

Cultural Programs

Morning:

 • Abhishekam, Morning Pooja
 • MuLa Pooja
 • Valiya Paani
 • THATHWA HOMAM, THATHWA KALASA Pooja and Abhishekam 
 • Ucha Pooja
 • BRAHMA KALASA POOJA

Evening:

 • Mula Pooja
 • Pari Kalasa Pooja (251 Kalasams)
 • Adhivasa Homam
 • Deeparadhana 
 • Kalasaadhivasam
 • Athazha Pooja
 • Adhivaasa Prarthana 

Cultural Programs

Prathishta Dinam and Thiruvulsavam

Morning:

 • Abhishekam, Morning Pooja
 • Kalasathinkal Pooja 
 • Kalasabhishekam for Upadevathas
 • PARI KALASA Abhishekam
 • Valiya Pani
 • BRAHMA KALASA ABHISHEKAM 
 • Ucha Pooja
 • Sreebhootha bali

Evening:

 • Deeparadhana
 • Acharya Varanam
 • MuLayidal
 • 8:15 PM KODIYETTAM for THIRU-ULSAVAM (Hoisting Temple Ulsavam flag)
 • Athazha Pooja

Cultural Programs

Morning:

 • 6:00 AM – Nada Thurakkal, Nirmalyam, Abhishekam
 • 7:00 AM – Morning Pooja
 • 7:30 AM – 8:15 AM Sreebhoothabali, Ezhunnallippu
 • 8:00 AM – 9:00 AM MuLa Pooja
 • 8:15 AM – 9:30 AM Melam
 • 9:00 AM – 9:30 AM Navakam Panchagavyam Pooja
 • 9:30 AM – 10:30 AM Navakam Panchagavyam Abhishekam, Ucha Pooja

Evening:

 • 5:45 PM – 7:00 PM Kaazhcha Seeveli
 • 7:00 PM – Deeparadhana
 • 7:15 PM – 7:45PM Sandhya Vela
 • 6:45 PM – 7:15PM MuLa Pooja
 • 7:45 PM – 8:15 PM Athazha Pooja
 • 8:15 PM – 9:00 PM Sreebhoothabali & Vilakkacharam

Cultural Programs

Morning:

 • 6:00 AM – Nada Thurakkal, Nirmalyam, Abhishekam
 • 7:00 AM – Morning Pooja
 • 7:30 AM – 8:15 AM Sreebhoothabali, Ezhunnallippu
 • 8:00 AM – 9:00 AM MuLa Pooja
 • 8:15 AM – 9:30 AM Melam
 • 9:00 AM – 9:30 AM Navakam Panchagavyam Pooja
 • 9:30 AM – 10:30 AM Navakam Panchagavyam Abhishekam, Ucha Pooja

Evening:

 • 5:45 PM – 7:00 PM Kaazhcha Seeveli
 • 7:00 PM – Deeparadhana
 • 7:15 PM – 7:45PM Sandhya Vela
 • 6:45 PM – 7:15PM MuLa Pooja
 • 7:45 PM – 8:15 PM Athazha Pooja
 • 8:15 PM – 9:00 PM Sreebhoothabali & Vilakkacharam

Cultural Programs

Morning:

 • 6:00 AM – Nada Thurakkal, Nirmalyam, Abhishekam
 • 7:00 AM – Morning Pooja
 • 7:00 AM – 8:00 AM Navakam Panchagavyam Pooja
 • 7:30 AM – 8:30 AM Seeveli, Melam
 • 8:00 AM – 9:00 AM MuLa PoojaNavakam Panchagavyam Abhishekam, Ucha Pooja

9:00 AM 9:30 AM Valiya Pani 

9:30 AM 12:30 PM ULSAVA BALI (Special: Mathrukkal Thozhal)

Evening:

 • 7:00 PM – Deeparadhana
 • 7:15 PM – 7:45PM Sandhya Vela
 • 6:45 PM – 7:15PM MuLa Pooja
 • 7:45 PM – 8:15 PM Athazha Pooja
 • 8:15 PM – 9:00 PM Sreebhoothabali & Vilakkacharam

Cultural Programs

Morning:

 • 6:00 AM – Nada Thurakkal, Nirmalyam, Abhishekam
 • 7:00 AM – Morning Pooja
 • 7:30 AM – 8:15 AM Sreebhoothabali, Ezhunnallippu
 • 8:00 AM – 9:00 AM MuLa Pooja
 • 8:15 AM – 9:30 AM Melam
 • 9:00 AM – 9:30 AM Navakam Panchagavyam Pooja
 • 9:30 AM – 10:30 AM Navakam Panchagavyam Abhishekam, Ucha Pooja

Evening:

 • 5:45 PM – 7:00 PM Kaazhcha Seeveli
 • 7:00 PM – Deeparadhana
 • 7:15 PM – 7:45PM Sandhya Vela
 • 6:45 PM – 7:15PM MuLa Pooja
 • 7:45 PM – 8:15 PM Athazha Pooja
 • 8:15 PM – 9:00 PM Sreebhoothabali & Vilakkacharam

Cultural Programs

Morning:

 • 6:00 AM – Nada Thurakkal, Nirmalyam, Abhishekam
 • 7:00 AM – Morning Pooja
 • 7:30 AM – 8:15 AM Sreebhoothabali, Ezhunnallippu
 • 8:00 AM – 9:00 AM MuLa Pooja
 • 8:15 AM – 9:30 AM Melam
 • 9:00 AM – 9:30 AM Navakam Panchagavyam Pooja
 • 9:30 AM – 10:30 AM Navakam Panchagavyam Abhishekam, Ucha Pooja

Morning:

 • 5:45 PM – 7:00 PM Kaazhcha Seeveli
 • 7:00 PM – Deeparadhana
 • 7:15 PM – 7:45PM Sandhya Vela
 • 6:45 PM – 7:15PM MuLa Pooja
 • 7:45 PM – 8:15 PM Athazha Pooja
 • 8:15 PM – 9:00 PM Sreebhoothabali & Vilakkacharam

Cultural Programs

Morning:

 • 6:00 AM – Nada Thurakkal, Nirmalyam, Abhishekam
 • 7:00 AM – Morning Pooja
 • 7:30 AM – 8:15 AM Sreebhoothabali, Ezhunnallippu
 • 8:00 AM – 9:00 AM MuLa Pooja
 • 8:15 AM – 9:30 AM Melam
 • 9:00 AM – 9:30 AM Navakam Panchagavyam Pooja
 • 9:30 AM – 10:30 AM Navakam Panchagavyam Abhishekam, Ucha Pooja

Evening:

 • 5:45 PM – 7:00 PM Kaazhcha Seeveli – PANCHAVADYAM?
 • 7:00 PM – Deeparadhana
 • 7:15 PM – 7:45PM Sandhya Vela
 • 6:45 PM – 7:15PM MuLa Pooja
 • 7:45 PM – 8:15 PM Athazha Pooja, Sreebhoothabali

8:15 PM – 9:15 PM PALLIVETTA (Bhagavan goes for hunting), Panchavadyam, Paraveppu

9:15pm to 10:00 PM – PALLIKKURUPPU (Bhagavan’s Nidra/Sleep)

Morning:

 • 6:00 AM – PALLIYUNARTHAL (waking up Bhagavan from sleep), Abhishekam Turmeric, Ghee, Honey, Milk
 • 7:00 AM – Morning Pooja
 • 7:30 AM – 8:15 AM Sreebhoothabali, Ezhunnallippu
 • 8:00 AM – 9:00 AM MuLa Pooja
 • 8:15 AM – 9:30 AM Melam
 • 9:00 AM – 9:30 AM Navakam Panchagavyam Pooja
 • 9:30 AM – 10:30 AM Navakam Panchagavyam Abhishekam, Ucha Pooja

Evening:

 • 4:30 PM – Yaathra Bali
 • 5:15 PM – 6:15 PM Arattu Purappadu, Panchavadyam, Paraveppu
 • 6:15 PM – 7:00 PM ARATTU (Taking Arattubimbam for bath), Pooja/Turmeric Abhishekam at Arattu Kadavu, Deeparadhana
 • 7:30PM – KODIYIRAKKAL (Brining down the Temple Ulsavam flag)
 • 8:00 PM – Athazha Pooja
 • 8:30 PM – Sreeboothabali

Prathishta Poojas

Ari Para

Ari Para. July 12 to 18 – any day – Sole Offering

Avil Para

Avil Para. July 12 to 18 – any day – Sole Offering

Daily Yajamanan

Daily Yajamanan. July 6, 7, 8, 9, 10 or 11 (one day) – Co-offering / Per Family

Day 1 Sudhi kriya poojas

Day 1 Sudhi kriya poojas (includes Ganapathy Pooja, Praasada Suddhi, Asthra Kalasa Pooja, Rakshogna. Saturday July 6, 2024 – Co-offering / Per Family

Day 2 Homams, Kalasam and all poojas

Day 2 Homams, Kalasam and all poojas   (includes Bimba Suddhi  Kalasa Pooja, Bimba Suddhi Kalasa Abhishekam, Prayaschitha Homam, Kalasa Pooja and Abhishekam). Sunday, July 7, 2024  – Co-offering / Per Family

Day 3 Homams, Kalasam and all Pooja

Day 3 Homams, Kalasam and all Pooja (includes Santhi Homam, Kalasa Pooja and Abhishekam, Athbhutha Santhi Homam, Kalasa Pooja and Abhishekam, Sthala Sudhi). Monday, July 8, 2024 – Co-offering 2024

Day 4 Homams, Kalasam and all poojas

Day 4 Homams, Kalasam and all poojas (includes SwaSanthi Homam, Kalasa Pooja and Abhishekam, ChoraSanthi Homam, Kalasa Pooja and Abhishekam, Sthala Sudhi). Tuesday, July 9, 2024 – Co-offering / Per Family

Malar Para

Malar Para. July 12 to 18 – any day – Sole Offering

Nel Para

Nel Para. July 12 to 18 – any day – Sole Offering

Poo Para

Poo Para. July 12 to 18 – any day – Sole Offering

Ulsava Bali

Ulsava Bali. Sunday July 14 – Co-offering / Per Family

Posted in Events, Special Event
Skip to content