മഹാപ്രതിഷ്ഠ (Maha Pratishttha) on July 8, 2019

days
1
0
3
hours
1
4
minutes
4
6
seconds
3
5

remaining

Welcome to our new temple!

After a long wait, we have moved to the new temple building at 2580 Countryside Dr., Brampton, ON L6R 3T4, with some important rituals, poojas, and cultural events.

Bimba Parigraham

Ceremonial handing over of Guruvayurappan’s idol (bimbam) was performed on Friday, September 21, 2018 at 4 pm (Indian Standard Time) at the Mannarassala Temple in Kerala under the leadership of and rituals by our Tirumeni Brahmasri Kariannur Divakaran Nambudiri.

Cash flow

To be eligible for mortgage, the temple needs cash flow from monthly pledges totalling at least $25,000 a month.

President’s Message

This is a land mark event! Fruition of our long-cherished dream! Our own Temple has become a reality!

GTA News Roundup

News coverage of Koodiyattam and Nangyarkoothu at the Guruvayurappan Temple of Brampton on media channels.

Get to know what’s happening at the temple

To receive email notifications about the temple and upcoming events, please click here and subscribe to our Mailing List.

Media Gallery

Images and videos from various Temple events and the construction progress of Temple’s sreekovils

Temple news

News Roundup

Video excerpts from the program “GTA News Roundup” that appeared on the local TV news channel.
Koti Archana
Kathakali

Sponsorship Offerings for temple construction

A temple symbolizes the body of god. Hence, when we visit a temple we are actually merging with god. Our rishis and ancestors followed this traditional path to be one with god, and this was passed on to future generations. One should not neglect and ignore the...

Garbhanyasam – significance

ഗർഭന്യാസം ടൊറോൻറ്റോവിലെ ഒരു ചെറിയ കമ്യൂണിറ്റി വലിയ ഒരാഗ്രഹത്തെ ഗർഭന്യാസം ധരിച്ചിട്ട് കാലം കുറെയായി. അത് ഗുരുവായൂരപ്പൻറ്റെ ക്ഷേത്രം പണിയുക എന്ന ആഗ്രഹമാണ്. ആ ആഗ്രഹം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രാരംഭക്രിയകളിലൊന്നായ ഗർഭന്യാസത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്...

Significance of Shadadhara Prathishta

Construction of the Guruvayurappan Temple of Brampton in the traditional Kerala style is progressing rapidly. The latest and perhaps the most important phase of the effort, “Shadadhara Prathishta”, is scheduled to take place between 15 and 18 April 2016. The art of...

Donations and loans

We are really grateful to the following donors who have supported the Temple Building Project by way of donations and interest bearing loans during the past few years. read more …

Management and Reporting

The Guruvayurappan Temple of Brampton (GToB) is run by the members through a Board of Directors, elected yearly. The Board is authorized to .. read more …

Thirumeni (Chief priest)

Shri Divakaran Namboothiri is the Chief priest and Thantri of the Guruvayurappan temple of Brampton. He hails from Kariannur Mana. The family members. read more …

Guruvayurappan Medallion

The Guruvayurappan Temple of Brampton (GToB) has minted an exclusive and unique medallion. A very limited quantity of only 1500 serially numbered … read more …

Share This