9 June Sat. Ekadashi

  • 7.45 pm   Vishnu Sahasranaama Parayanam

11 June Mon. Pradosham

15 June Fri.

  • 6 am   Ganapati Homam
  • 6.30 pm  Bhagawati Seva

16 June Sat.

  • 10.30 am  Navagraha Pooja

18 June Mon. Shashti

  • 6.30 pm   Umamaheswara Pooja

23 June Sat. Ekadashi

24 June Sun. Pradosham

Share This