Krishnaarchana

april 2023 krishnaarchana 43 F-Ãm- `-à-P-\-§-Ä-¡pw- hn-jp- B-iw-kI-Ä-! \-½sfÃmw- -sNdp-¸w- ap-Xte hn-jp- BtLmjn- ¨p-h-cp-¶psï¦n-epw- A-Xn-sâ N-cn-{Xs¯¡pdn-¨pw- sF-Xn-lys¯¡p-dn-¨pw- \-ap-¡m-À- ¡pw- Iq-Sp-X-Â- A-dn-hp-ïm-Im-\n-S-bn-Ã-. -sNdp-¸-Im-e-¯p-Å- BtLmj-§-Ä- F-Ãm-hcpsSbpw- a-\-Ên-Â- \n-d-ªp-\n-Â-¡p-¶p-ïm-Ipw-. hn-jpss¡\o-«w-, I-¼n-¯n-cn-, ]-S-¡w-, hn-jp-¡-Wn-, ]p-¯-\p-Sp-¸p-I-Ä- A-§s\ A-§s\ ]-e-Xpw-. F-¶m-Â- C-Xns\Ãmw- ]n-¶n-Â- Nn-e- sF-Xn-ly- §-fpw- N-cn-{X-§-fpw- Dsï¶v ]-d-bp-¶p-. `q-aotZhn-bpsS ]p-{X-\pw- F-¶m-Â- h-fsc A-l-¦m-cn-bp-am-bn-cp-¶- \-c-Im-kp-cs\ h-[n-¨-(- tam£wsImSp-¯-) Zn-h-kam-Wv -taS-am-kw- H-¶mw- Xn- ¿-Xn- F-¶v sF-Xn-ly-¯n-Â- ]-d-bp-¶p-. kÀ-ÆtemI- ¯pw- `o-Xn-]-S-À-¯n-b- Cu- A-kp-c- cm-Pm-hv, ap-\ nt{ijvT-À-À- km-[p-¡-fm-b- kv{Xo-I-Ä- Xp-S-§n-b-hsc \n-c-´-cw- D-]-{Z-hn-¨psImïn-cp-¶p-. ]-Xn-\m-dm-bncw- kv{Xo-Isf X-S-¦-en-Â- h-¨p-. X-\n-¡p- e-`n-¨- h-c- ¯n-sâ A-l-¦m-c-¯m-Â- -tZh-cm-Pm-hm-b- C-{µs\ -shÃp-hn-fn-¡p-I-bpw- C-{µsâ am-Xm-hm-b- A-Zn-XnbpsS Ip-WvU-e-§-fpw- C-{µsâ -sh¬sImä-¡p-Sbpw- -tamãn-¡p-I-bpw- -sNbvXp-. C-{X-bpw- B-bt¸mÄ- km-£m-Â- hn-jvWp-`-K-hm-³- \-c-Im-kp-cs\ h-[n-¡m-\m-bn- ]p-ds¸«p-. ]-Xv\n-bm-b- kXy-`m-am-ktaX-\m-bn- K-cp-U-hm-l-\-¯n-Â- -sN¶v B-Zyw- \-c-Imkp-c-sâ k!!ss!!\ys¯ \-in-¸n-¡p-I-bpw- A-h-km- \w- B- A-kp-c-\v -tam£w- -sImSp-¡p-I-bpw- -sNbvXp-. ap-\n-amsc A-\p-{K-ln-¡p-I-bpw- ]-Xn-\m-dm-bn-cw- \m-cn-I-Ä-¡pw- `-K-hm-\n-Â- A-`-bw- \-Â-Ip-I-bpw- -sNbvXp-(A-hsc ]-Xv\n-am-cm-¡n- F-¶pw- ]-d-bp-¶p-). Zp-ã-i-àn-¡ptaÂ- `-K-hm-³- -t\Sn-b- hn-P-b-am-bmWv \-c-Im-kp-c-\n-{K-ls¯ I-W-¡m-¡p-¶-Xv. A-XpsImïm-Wv hn-jp-¡-Wn-bn-Â- `-K-hm-sâ Xn-cp-kzcq-]-¯n-\v Gsd {] m-[m-\yw- ]-d-bp-¶-Xv. hn-jp-hn-sâ N-cn-{Xw- e-`n-¡p-I- h-fsc {]-bm-k-tadn-b- H-¶m-Wv. AD 844 Im-e-L-«- ¯n-Â- Po-hn-¨n-cp-¶- kvYm-Wp- c-hn- F-¶- cm-Pm-hn-sâ Im-e-hp-am-bn- _-Ôs¸«m-Wv Cu- BtLmj-¯n-sâ Xp-S-¡w- F-¶m-Wv a-\-Ên-em-¡p-¶-Xv. K-Wn-X-im-kv{X-¯n-sâ A-Sn-kvYm-\-¯n-Â- Im-e-K-W-\- \-S-¯p-¶- co-Xnbpw- hn-jp- BtLmj-hp-am-bn- _-Ô-ap-ïv. cm-hpw- ]-I-epw- Xp-ey- -ssZÀ-Ly-ap-Å- Zn-h-kam-Wv -taSw- 1 F-¶v I-W-¡m-¡s¸Sp-¶p-. -tPymXn-im-kv{X-]-cam-b- C-¯-cw- Im-cy-§-Ä- {]-Xn-]m-Zn-¡p-¶- 'i-¦-c- \m-cm-b-Wo-bw-' F-¶- Ir-Xn-bpsS Im-e-hpw- kvYmWp-c-hn-bpsS Im-e-hpw- H-¶m-Wv F-¶-Xm-Wv {] m-Y-an-I-am-bn- hn-jp-hn-sâ Im-ew- \n-À-®-bn-¡p-¶-Xn-Â- F-¯nt¨cp-¶-Xv. -tNc-am-³- -s]cp-am-fpsS ]-c-¼-cbn-Âs]«- kvYm-Wp-c-hn-bpsS hw-i-]-c-¼-c-bnse `m-kvI-c-c-hn-h-À-½-sâXm-bn- IsïSp-¯- in-em-imk\-bn-epw- hn-jp-hns\¡p-dn-¨v ]-cm-a-À-i-ap-Å-Xm-bn- N-cn-{X-Im-c-·m-À- -tcJs¸Sp-¯n-bn-«p-ïv. -tPymXn-imkv{X-]-c-am-bn- hn-jp-Zn-\-¯n-Â- kq-cy-³- `q-a-[ytcJ-¡v ap-I-fn-Â- \n-Â-¡p-¶p- F-¶pw- ]-d-bs¸Sp-¶p- F-Ãm-h-À-¡pw- hn-jp- B-iw-kI-Ä-.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1ODQy