7 Apr Sat.

  • 4.30 pm  Ayyappa Pooja

8 Apr Sun.

  • 10 am   Prabhashanam (View details)

11 Apr Wed. Ekadashi

  • 6.30 pm   Vishnu Sahasranaama Parayanam

13 Apr Fri. Pradosham

14 Apr Sat. Vishu (View details)

16 Apr Mon.  Vishaka Arambham

  • 6.30 pm   Umamaheshwara Pooja

17 Apr Tue. Parashurama Jayanthi

  • 18 Apr Wed. Akshaya Trithiya

20 Apr Fri.

  • 6 am   Ganapati Homam
  • 6.30 pm  Bhagwati Seva

21 Apr Sat.

  • 10.30 am  Navagraha Pooja

25 Apr Wed. Ekadashi

  • 6.30 pm  Vishnu Sahasranaama Parayanam

27 Apr Fri. Pradosham

28 Apr Sat. Narasimha Jayanthi

29 Apr Sun. Koormmavathara Dinam

Share This